Zaufali nam m.in.

zarządzanie karierą i rozwojem

Kompleksowe zarządzanie talentami wymaga wdrożenia zintegrowanych narzędzi HR, dzięki którym organizacja pozyskuje, rozwija i motywuje pracowników. Specjalizujemy się w budowie i wdrażaniu takich narzędzi, jednocześnie zapewniając ich spójność z istniejącymi już w firmie systemami i praktykami.


 • modele kompetencji

Model kompetencji to podstawa nowoczesnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Budujemy modele o klasycznym podziale na kompetencje ogólnofirmowe, menedżerskie i specjalistyczne. Oferowanym przez nas autorskim rozwiązaniem jest oparcie modelu kompetencji na mapie stanowisk, co uniezależnia go od zmian organizacyjnych. Pozwala to na systemowe powiązanie wymagań kompetencyjnych z treścią pracy, złożonością zadań na stanowisku, poziomem samodzielności oraz wymagań w zakresie wiedzy i doświadczenia. Dzięki temu model kompetencji służy różnym obszarom HR, takim jak rekrutacja i selekcja, ocena, taryfikacja pracy, ścieżki karier czy zarządzanie wynikami pracy.


 • systemy rekrutacyjne

Wspieramy klientów w opracowaniu obiektywnych standardów rekrutacji i oceny kompetencji kandydatów m.in. poprzez:

 • zdefiniowanie strategii rekrutacyjnej opartej na rekrutacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, wykorzystującej oceny pracownicze, a także uwzględniającej ścieżki karier i plany sukcesji
 • opracowanie procedur oraz narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników.

 • systemy ocen okresowych

System ocen okresowych integruje poszczególne narzędzia zarządzania pracownikami. Obejmować może ocenę:

 • kompetencji opisanych w modelu kompetencji
 • wyników pracy w oparciu o zarządzanie przez cele
 • wiedzy merytorycznej
 • pracy projektowej

a także

 • planowanie rozwoju i kariery zawodowej pracownika.

 • systemy rozwoju pracowników

Dbamy o spójność systemów i narzędzi rozwojowych z rozwiązaniami w zakresie oceny, zarządzania karierą pracowników i zapewnienia sukcesji stanowisk. Dla naszych Klientów przygotowujemy:

 • programy szkoleniowo-rozwojowe
 • katalogi działań rozwojowych oparte na zasadzie 70-20-10, czyli konkretne propozycje metod rozwoju kompetencji podzielone na: zadania w codziennej pracy, metody samodoskonalenia a także dedykowane szkolenia
 • programy mentoringu
 • programy dla kluczowych talentów.

 • ścieżki karier

Ścieżki karier są narzędziem służącym menedżerom do planowania indywidualnego rozwoju kariery i umiejętności pracowników. Pokazują one pionowe i poziome możliwości awansu w organizacji oraz komunikują jego kryteria. Oznaczamy je na mapie stanowisk, uniezależniając tym samym od zmian w nazewnictwie czy strukturze stanowisk.

Projektujemy ścieżki karier jako narzędzie służące menedżerom do planowania indywidualnego rozwoju kariery i umiejętności pracowników:

 • pokazują one pionowe i poziome możliwości awansu w organizacji oraz komunikują jego kryteria,
 • poprzez oparcie na mapie stanowisk pozostają aktualne niezależnie od zmian w nazewnictwie czy strukturze stanowisk.

 • zarządzanie sukcesją i następstwami stanowiskowymi

Projektujemy:

 • systemy zarządzania sukcesją dla stanowisk kluczowych z punktu widzenia zapewnienia ciągłości biznesowej organizacji
 • systemy następstw stanowiskowych zapewniające płynność zmian kadr na stanowiskach zagrożonych masowym ryzykiem odejścia lub dla których proces przygotowania następców jest długotrwały.

Właściwie zaplanowane zarządzanie sukcesją obejmuje:

 • zidentyfikowanie stanowisk kluczowych
 • analizę ryzyka powstania wakatów na kluczowych stanowiskach
 • narzędzia identyfikacji, rozwoju i utrzymania Sukcesorów.