zaufali nam

Barbara GRABOWSKA - HRD

„…Konsultanci HRM partners S.A. wykazali wysoki stopień kompetencji zawodowych, jak również wysoką elastyczność podczas realizowania zleceń …”

Andrzej WĘGARZ - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych

„…Współpracę z zespołem projektowym HRM partners oceniam bardzo pozytywnie ze względu na wysoka merytoryczną jakość rekomendowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizację prac projektowych …”

Monika NOWAKOWSKA - Kierownik Wydziału Rekrutacji i Rozwoju

„… Rozwiązania zaprojektowane przez konsultantów HRM partners S.A. dopasowane zostały do specyfiki działania firmy AXA w Polsce i uwzględniają jej potrzeby, kulturę organizacyjną oraz dotychczasowe doświadczenia …”

Maria ZALEWSKA-BABICZ - Dyrektor Sprzedaży Bayer Consumer Care

„…Konsultanci HRM partners S.A. prezentowali wysoki poziom wiedzy eksperckiej oraz nieustanne zaangażowanie, dzięki którym współpraca z kadrą kierowniczą i pracownikami Działu Marketingu firmy Bayer Consumer Care przebiegała owocnie i doprowadziła do zakończenia projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. …”

Elżbieta ZAWADZKA - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami

„… Współpraca z zespołem została oceniona wysoko zarówno ze względu na merytoryczną jakość rekomendowanych rozwiązań, jak i ich terminowość. Należy podkreślić wysoką dyspozycyjność konsultantów, wielokrotnie przekraczającą standardy określone w umowie …”

Anna RADOMSKA - Dyrektor Komunikacji z Pracownikami

„… W ramach realizowanego projektu trzykrotnie firma HRM partners przeprowadzała badanie na całej populacji (10 tys.) pracowników Banku Zachodniego WBK …Podczas realizacji ww. projektu firma HRM partners była rzetelnym i godnym zaufania Partnerem …”

Maciej LIBEREK - Prezes Zarządu

„… Wykonanie projektu wiązało się z koniecznością wielu spotkań z pracownikami i kierownictwem firmy, oceny sytuacji obecnej, rozmów na temat oczekiwań firmy, porównania ich z sytuacją na rynku oraz dyskusji na temat finalnego kształtu opracowania. Projekt został przygotowany oraz wdrożony w uzgodnionym terminie …”

Wojciech MILEWSKI - Członek Zarządu

„ … Działania konsultantów w ramach powyższych inicjatyw zostały poprzedzone diagnozą praktyk ZZL i wyników pracy obejmujących m.in. analizę porównawczą płac w firmie i na rynku, ankietowe badanie zaangażowania pracowników, analiza biznesową i strategiczną praktyk i systemów ZZL. Konsultanci HRM partners S.A. wykazali  się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Warte podkreślenia są elastyczność i dyspozycyjność konsultantów …”

Wojciech ZIELIŃSKI - Z-ca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM

„… Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż firma HRM partners S.A. – mając na względzie przekazanie produktu wysokiej jakości - wykonała dodatkowe prace ponad zakres objęty umową…”

Joanna BURGIEŁ - Dyrektor ds. Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników

„… Projekt został przeprowadzony przy zastosowaniu partycypacyjnego modelu współpracy. Menedżerowie i pracownicy PKN ORLEN S.A. uczestniczyli w pracach przy opracowywaniu modelu kompetencji poprzez udział w spotkaniach i warsztatach. W imieniu PKN ORLEN S.A. potwierdzam, że projekt został przeprowadzony profesjonalnie, zgodnie z ustalonymi założeniami i należytą starannością…”

Joanna LIKSZA - Dyrektor Personalny

„… Projekt został przygotowany oraz wdrożony w uzgodnionym terminie, jego założenia zostały zaakceptowane przez kierownictwo i pracowników firmy, a finalny koszt był zgodny ze wstępnymi ustaleniami. Doradcy prezentowali wysoki stopień kompetencji zawodowych, umiejętność twórczego współdziałania zarówno z działem HR, jak i menedżerami firmy…”

Andrzej WĘGARZ - Dyrektor Biura Kadr i Relacji Społecznych

„… Konsultanci HRM partners prezentowali wysokie kompetencje w zakresie objętym projektem oraz umiejętność efektywnej współpracy z pracownikami, kadrą kierowniczą oraz związkami zawodowymi Arcellor Mittal …”

Wiesława CZARNECKA-STAŃCZAK - Dyrektor ds. Zarządzania Personelem

„… w latach 2007-2009 firma HRM partners S.A. zrealizowała w Siemens Sp. z o.o. trzy edycje Badania Opinii Pracowników. Badanie to polegało na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu ankiety w wersji on-line oraz papierowej wśród wszystkich pracowników (1094 soby) … Wszystkie prace zakończyły się w ustalonym terminie …”

Urszula MIANOWSKA - HRM

„… projekt został przeprowadzony profesjonalnie, zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi oraz ustalonym harmonogramem prac projektowych. Konsultanci prezentowali wiedzę ekspercką, wysokie zaangażowanie i dużą elastyczność działania, dzięki którym współpraca przebiegała owocnie …”

Joanna MALINOWSKA-PARZYDŁO - Dyrektor Personalna Grupy TVN

„… Współpracę z zespołem projketowym HRM partners oceniam bardzo pozytywnie ze względu na wysoką merytoryczną jakość proponowanych rozwiązań i finalnych efektów prac projektowych oraz bardzo dobrą organizację …”

Małgorzata TŁUCHOWSKA - Dyrektor ds. Personalnych

„… Polecam współpracę z konsultantami firmy HRK partners i wykorzystanie narzędzia Career Map do celów wartościowania stanowisk pracy …”

Arkadiusz KOMORNIK - HRM

„ … Jakość projektu zasługuje na wysoką ocenę zarówno z uwagi na merytoryczną wartość rozwiązań, jak też pełna dyspozycyjność konsultantów … Prace wykonane w ramach projektu oceniamy jako profesjonalne i w pełni dostosowane do potrzeb naszej firmy …”

Małgorzata ADAMSKA - Członek Zarządu

„ … Na szczególną uwagę zasługuje przyjęty warsztatowy tryb prac. Dzięki dobremu przygotowaniu konsultantów oraz umiejętnemu moderowaniu prowadzonych warsztatów, rozwiązania opracowywane były zgodnie z przyjętym harmonogramem i uwzględniały różne perspektywy organizacji …”

Monika MACHNIEWSKA - Kierownik Działu rekrutacji i Szkoleń

„ … Konsultanci wykazali się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, każdy etap prac był szczegółowo raportowany. Na uwagę zasługuje wysoki stopień elastyczności i otwartości na zgłaszane sugestie, dzięki czemu zostały wypracowane rozwiązania uwzględniające specyfikę firmy …”

Agnieszka BALCERSKA - Kierownik ds. Rozwoju Talentów i Organizacji

„ … zespół HRM partners S.A. wykazał się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Na szczególną uwagę zasługuje elastyczność i dyspozycyjność konsultantów, którzy ze zrozumieniem podeszli do zmian w strukturze respondentów i reagowali na bieżąco, nanosząc stosowne korekty …”

Grażyna Misiura, Dyrektor ds. Personalnych

Prace projektowe, realizowane wspólnie z wewnętrznym Zespołem Projektowym, pozwoliły dostosować opracowane rozwiązania do potrzeb firmy oraz zapewnić ich spójne rozumienie wśród wszystkich pracowników.

Karolina Stołecka, Dyrektor HR

Konsultanci HRM partners wykazali się w trakcie projektu wysokim poziomem wiedzy eksperckiej, a przygotowane przez nich analizy dobrze odpowiadały sytuacji w organizacji i stanowiły użyteczne wsparcie w trakcie identyfikacji priorytetów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Magdalena Lipka-Baran, HR Manager

Konsultanci HRM partners S.A. prezentowali wysoki poziom wiedzy eksperckiej oraz zaangażowanie, dzięki którym współpraca z Zarządem, karą kierowniczą i pracownikami przebiegła owocnie i doprowadziła do zakończenia projektu zgodnie z harmonogramem.

Ewa Kowalska, Prezes IIR

(…) przedstawiciele firmy HRM partners S.A. w oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie prowadzili zajęcia w sposób interesujący, angażując uczestników do aktywnego udziału.

Martyna Angielczyk, Kierownik Projektu

Na szczególną uwagę zasługują wiedza i kompetencje oraz zaangażowanie kierownika projektu na wszystkich etapach oraz nastawienie konsultantów na wsparcie klienta.

Joanna Tyszka, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Na szczególne wyróżnienie zasługuje (…) poziom wiedzy eksperckiej, zaprezentowany podczas interpretacji wyników audytu.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Izabela Żarczyńska, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  • Opracowanie katalogu zadań wraz z rozpisaniem na czynności
  • Wyodrębnienie rodzajów stanowisk pracy
  • Ujednolicenie nazewnictwa stanowisk

Joanna Burgieł, Szef Biura Procesów HR

Rekomenduję współpracę z firmą HRM partners S.A. w projektach o podobnym charakterze.

Małgorzata Mioduska, Dyrektor Biura Zarządu i Zarządzania Personelem

Na szczególną uwagę zasługuje unikatowe rozwiązanie HRM partners wykorzystujące 2-wymiarową Mapę Stanowisk pozwalające na efektywną integrację polityki „miękkiego" i „twardego" HR nie tylko w Spółce, ale i z polityką HR w GK ORLEN. Współpraca z HRM partners była na tyle udana, że pod koniec 2012 r, rozszerzyliśmy ją na dodatkowy zakres prac (opracowanie kompetencyjnych opisów stanowisk).